1. Đ/c Lý Thu Thủy            Chức vụ: Chủ tịch Công 

.